Bodemanalyse

Elke agrariër weet dat er variatie in de bodem aanwezig is. Niet alleen per gebied, maar zelfs binnen het perceel zijn verschillen in bodemsamenstelling aanwezig. Een uniforme behandeling van percelen zal daarom niet tot het optimale resultaat leiden. Op veel plaatsen wordt op basis van gevoel en ervaring al ingespeeld op deze variatie, maar het kan beter!

Hoe brengen we deze variatie in de bodem nu nauwkeurig in beeld om zodoende de teelt, de bodem en de opbrengst te optimaliseren?

Scan uw bodem in drie stappen

Vantage Agrometius biedt de Veris dienst waarmee uw bodem gescand kan worden. Het bodemscannen met de Veris dienst bestaat uit drie stappen, waarvan het scannen door de loonwerker de eerste stap is. De tweede stap is dat er op basis van de scandata bodemkaarten gemaakt worden. Op deze bodemkaarten zijn duidelijk de verschillen in pH, organische stof en de textuur van het perceel zichtbaar. De derde en laatste stap van de Veris dienst is dat de teeltadviseur bij u langs komt om een taakkaart te maken op basis van deze bodemkaarten.

Toepassingen met Taakkaarten

Uniforme pH is de basis voor een optimale groei en kwaliteit

De pH van de bodem, ook wel zuurgraad genoemd, is vrijwel nooit homogeen binnen een perceel. Ook al heeft u afgelopen decennia bekalkt volgens het officiële advies, na verloop van tijd ontstaat er een natuurlijke variatie in de pH, een variatie van 1 punt zoals te zien in de afbeelding is heel gebruikelijk. Deze variatie kost opbrengst en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit. Afhankelijk van het gewas en organische stof gehalte kan de opbrengstderving van een te lage pH oplopen tot wel 50%! Hieruit blijkt dat de Veris bodemscan i.c.m. plaatsspecifiek bekalken al snel loont!

Bekijk hier de video over variabel bekalken op taakkaart.

Homogene en optimale opbrengst op ieder perceelsdeel 

Om de bodemkwaliteit te verbeteren wordt compost ingezet. Binnen percelen varieert de bodemkwaliteit, door deze variatie is de noodzaak voor compost op de ene plek groter dan op anderen. Met compost wordt ook fosfaat aangevoerd, dit is wettelijk gezien een beperkende factor bij de aanvoerhoeveelheid van organische stof. Door plaatsspecifiek compost uit te rijden bent u in staat om met dezelfde hoeveelheid compost veel gerichter te werk te gaan!


Verbeter uw bodemstructuur door het plaatsspecifiek aanvoeren van Gips

Binnen een perceel bestaat er een groot verschil in structuur. Door het aanvoeren van Gips wil men de structuur verbeteren en wordt vaak op het gehele perceel een de zelfde dosering aangehouden. Door het aanvoeren van extra calcium wordt het aandeel van dit element in het klei-humus-complex (CEC) vergroot, waardoor de bewerkbaarheid beter wordt.

Maar let op: een negatief effect van een standaard dosering op het gehele perceel is dat plaatsen die wel voldoende bewerkbaar zijn ook extra calcium krijgen. Dit heeft als gevolg dat het element calcium een te groot deel in het klei-humus-complex (CEC) inneemt. Hierdoor verdringt het calcium element de kalium en magnesium.

Door een plaatsspecifieke toediening van Gips wordt de structuur waar nodig verbeterd en komen de voedingsstoffen over het hele perceel in de juiste verhouding beschikbaar voor de plant. Hiermee bent u goed bezig voor uw boden én voor uw portemonnee!

Een uniformer eindproduct en hogere opbrengst

Gewasopbrengsten zijn sterk afhankelijk van de grondslag en organische stof gehalte. In ‘lichtere’ plekken komt het gewas eerder op en heeft het meer stengels per m2. Op ‘zwaardere’ plekken blijft het gewas langer volhouden maar heeft het minder stengels per m2.

Om een uniformer product te realiseren kunt u de zaai- of pootafstanden variëren. Door aan de hand van uw bodemeigenschappen een betere herverdeling te maken van uw pootgoed wordt een uniformer product met een hogere opbrengst geproduceerd!

Bekijk hier de video over variabel aardappels poten op taakkaart.


Beter resultaat met minder middelen

De werking van bodemherbiciden is afhankelijk van de zwaarte van de grond en het organische stof gehalte. In de meeste adviezen wordt een standaard gift voor het gehele perceel geadviseerd. Het gewas in de lichtere stukken van het perceel  hebben last van een te hoge dosering van bodemherbiciden. De ontwikkeling van het gewas blijft achter wat uiteindelijk kan resulteren in een verminderde opbrengst. Uit onderzoek is gebleken dat plaatsspecifieke toediening van bodemherbicide in zaaiuien een meeropbrengst kan opleveren van € 150,-/ha en middelenbesparing van € 20,-/ ha.

Bekijk hier de video over variabel bodemherbiciden spuiten op taakkaart.

Voorkom tekort aan mestplaatsingsruimte en verhoog stikstof- en fosfaatefficiëntie

De bodemvruchtbaarheid binnen percelen is in veel gevallen niet overal hetzelfde. De aanwezige variatie is vaak een gevolg van verschillen in het organisch stofgehalte. Door de beperkingen in fosfaat- en of stikstofruimte biedt plaatsspecifieke inzet van organische mest meerwaarde!

Bekijk hier de video over variabel bemesten op taakkaart.


Zorg voor een efficiëntere benutting van beregeningswater

Op basis van metingen van de Veris Bodemscan is het mogelijk om het water bufferend vermogen van het perceel in kaart te brengen. In combinatie met een bodemvochtstation (Geobas) kan het optimale beregeningsmoment worden bepaald en wordt er rekening gehouden met de variatie binnen het perceel. Gericht beregenen heeft als doel om beregeningswater en energie te besparen en uitspoeling van nutriënten te voorkomen.

Bekijk hier de video over gericht beregenen met een bodemvochtstation.

Aaltjes aanpakken waar ze schade veroorzaken

Heeft u last van aaltjes in uw perceel? Met name op plaatsen met een laag organisch stofpercentage/ lutumpercentage komen problemen met aaltjes tot uiting. Op plaatsen met meer organische stof/ lutum leidt de aanwezigheid van dezelfde aaltjes veelal tot minder problemen. Hierdoor is het minder noodzakelijk om aaltjes te bestrijden op plekken met meer organische stof/ lutum. Het doel van plaatsspecifiek toedienen van granulaten is het aanpakken van alen schade met een minimale dosering over het perceel om zo kosten en het milieu te sparen.

Greppels in percelen op de juiste locatie

Het klimaat wordt steeds grilliger. Hierbij hoort dat we steeds vaker rekening zullen moeten houden met extreem natte periodes. Om in deze periodes water in ingesloten laagtes van het perceel te voorkomen is het van belang om het greppels op de juiste locatie te frezen. Op basis van de hoogte en EC kaart worden lijnen gegenereerd waar u met een geschikt GPS systeem op kan rijden om zo de greppel op de juiste locatie te frezen.

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat