Vantage Agrometius bodemscan icoon

Veris Bodemadviesdienst

Elke agrariër weet dat er variatie in de bodem aanwezig is. Niet alleen per gebied, maar zelfs binnen het perceel zijn verschillen in bodemsamenstelling aanwezig. Een uniforme behandeling van percelen zal daarom niet tot het optimale resultaat leiden. Op veel plaatsen wordt op basis van gevoel en ervaring al ingespeeld op deze variatie, maar het kan beter!

Om uw bodemsamenstelling, teelt en opbrengst te optimaliseren, is het noodzakelijk de variatie nauwkeurig in beeld te hebben. Moeilijk? Nee hoor, met de Veris bodemadviesdienst brengt u uw perceel gemakkelijk in beeld.

Vantage Agrometius & uw lokale adviseur bieden u een unieke dienst

Gezamenlijk bieden Vantage Agrometius en uw lokale adviseur u een unieke dienst waarmee u in 3 stappen uw rendement kunt verhogen. De producten, Kennis en ervaring van beide partijen wordt gecombineerd en resulteert erin dat u heel gericht en doelmatig te werk kunt gaan.

Hoe werkt deze unieke dienst?

Taakkaart maken

Op basis van data die u heeft verkregen via Veris bodemscanners kunnen onze specialisten een taakkaart voor u maken voor plaatsspecifieke dosering of bewerking. Wij kunnen voor alle merken displays taakkaarten maken en deze in veel gevallen zelfs draadloos naar uw display verzenden.

Meer weten over bodemscannen?

Toepassingen met Taakkaarten

Uniforme pH is de basis voor een optimale groei en kwaliteit

De pH van de bodem, ook wel zuurgraad genoemd, is vrijwel nooit homogeen binnen een perceel. Ook al heeft u afgelopen decennia bekalkt volgens het officiële advies, na verloop van tijd ontstaat er een natuurlijke variatie in de pH, een variatie van 1 punt zoals te zien in de afbeelding is heel gebruikelijk. Deze variatie kost opbrengst en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit. Afhankelijk van het gewas en organische stof gehalte kan de opbrengstderving van een te lage pH oplopen tot wel 50%! Hieruit blijkt dat de Veris bodemscan i.c.m. plaatsspecifiek bekalken al snel loont!

Homogene en optimale opbrengst op ieder perceelsdeel 

Om de bodemkwaliteit te verbeteren wordt compost ingezet. Binnen percelen varieert de bodemkwaliteit, door deze variatie is de noodzaak voor compost op de ene plek groter dan op anderen. Met compost wordt ook fosfaat aangevoerd, dit is wettelijk gezien een beperkende factor bij de aanvoerhoeveelheid van organische stof. Door plaatsspecifiek compost uit te rijden bent u in staat om met dezelfde hoeveelheid compost veel gerichter te werk te gaan!


Verbeter uw bodemstructuur door het plaatsspecifiek aanvoeren van Gips

Binnen een perceel bestaat er een groot verschil in structuur. Door het aanvoeren van Gips wil men de structuur verbeteren en wordt vaak op het gehele perceel een de zelfde dosering aangehouden. Door het aanvoeren van extra calcium wordt het aandeel van dit element in het klei-humus-complex (CEC) vergroot, waardoor de bewerkbaarheid beter wordt.

Maar let op: een negatief effect van een standaard dosering op het gehele perceel is dat plaatsen die wel voldoende bewerkbaar zijn ook extra calcium krijgen. Dit heeft als gevolg dat het element calcium een te groot deel in het klei-humus-complex (CEC) inneemt. Hierdoor verdringt het calcium element de kalium en magnesium.

Door een plaatsspecifieke toediening van Gips wordt de structuur waar nodig verbeterd en komen de voedingsstoffen over het hele perceel in de juiste verhouding beschikbaar voor de plant. Hiermee bent u goed bezig voor uw boden én voor uw portemonnee!

Een uniformer eindproduct en hogere opbrengst

Gewasopbrengsten zijn sterk afhankelijk van de grondslag en organische stof gehalte. In ‘lichtere’ plekken komt het gewas eerder op en heeft het meer stengels per m2. Op ‘zwaardere’ plekken blijft het gewas langer volhouden maar heeft het minder stengels per m2.

Om een uniformer product te realiseren kunt u de zaai- of pootafstanden variëren. Door aan de hand van uw bodemeigenschappen een betere herverdeling te maken van uw pootgoed wordt een uniformer product met een hogere opbrengst geproduceerd!


Beter resultaat met minder middelen

De werking van bodemherbiciden is afhankelijk van de zwaarte van de grond en het organische stof gehalte. In de meeste adviezen wordt een standaard gift voor het gehele perceel geadviseerd. Het gewas in de lichtere stukken van het perceel  hebben last van een te hoge dosering van bodemherbiciden. De ontwikkeling van het gewas blijft achter wat uiteindelijk kan resulteren in een verminderde opbrengst. Uit onderzoek is gebleken dat plaatsspecifieke toediening van bodemherbicide in zaaiuien een meeropbrengst kan opleveren van € 150,-/ha en middelenbesparing van € 20,-/ ha.

Voorkom tekort aan mestplaatsingsruimte en verhoog stikstof- en fosfaatefficiëntie

De bodemvruchtbaarheid binnen percelen is in veel gevallen niet overal hetzelfde. De aanwezige variatie is vaak een gevolg van verschillen in het organisch stofgehalte. Door de beperkingen in fosfaat- en of stikstofruimte biedt plaatsspecifieke inzet van organische mest meerwaarde!


Zorg voor een efficiëntere benutting van beregeningswater

Op basis van metingen van de Veris Bodemscan is het mogelijk om het water bufferend vermogen van het perceel in kaart te brengen. In combinatie met een bodemvochtstation (Geobas) kan het optimale beregeningsmoment worden bepaald en wordt er rekening gehouden met de variatie binnen het perceel. Gericht beregenen heeft als doel om beregeningswater en energie te besparen en uitspoeling van nutriënten te voorkomen.

Aaltjes aanpakken waar ze schade veroorzaken

Heeft u last van aaltjes in uw perceel? Met name op plaatsen met een laag organisch stofpercentage/ lutumpercentage komen problemen met aaltjes tot uiting. Op plaatsen met meer organische stof/ lutum leidt de aanwezigheid van dezelfde aaltjes veelal tot minder problemen. Hierdoor is het minder noodzakelijk om aaltjes te bestrijden op plekken met meer organische stof/ lutum. Het doel van plaatsspecifiek toedienen van granulaten is het aanpakken van alen schade met een minimale dosering over het perceel om zo kosten en het milieu te sparen.

Greppels in percelen op de juiste locatie

Het klimaat wordt steeds grilliger. Hierbij hoort dat we steeds vaker rekening zullen moeten houden met extreem natte periodes. Om in deze periodes water in ingesloten laagtes van het perceel te voorkomen is het van belang om het greppels op de juiste locatie te frezen. Op basis van de hoogte en EC kaart worden lijnen gegenereerd waar u met een geschikt GPS systeem op kan rijden om zo de greppel op de juiste locatie te frezen.

Bodemscan opties

Veris Basic

Bodemscan met Veris MSP3
 • Basiskaart Hoogte
 • Basiskaart EC 30
 • Basiskaart EC 90
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Basiskaart NIR zones
 • Basiskaart Zonebemonstering
 • X
 • X
 • 1 advieskaart naar keuze

Veris Pro (zand)

Bodemscan met Veris MSP3
 • Basiskaart Hoogte
 • Basiskaart EC 30
 • Basiskaart EC 90
 • Basiskaart pH
 • Basiskaart OS
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Grondmonsters (steken + analyse) t.b.v. kalibratie
 • Kalibratie van bodemkaarten m.b.v. grondmonsters
 • 2 advieskaarten naar keuze

Veris Pro (klei)

Bodemscan met Veris MSP3
 • Basiskaart Hoogte
 • Basiskaart EC 30
 • Basiskaart EC 90
 • X
 • Basiskaart OS
 • Basiskaart Lutum
 • Basiskaart CEC (Alleen in Nederland mogelijk)
 • X
 • X
 • Grondmonsters (steken + analyse) t.b.v. kalibratie
 • Kalibratie van bodemkaarten m.b.v. grondmonsters
 • 2 advieskaarten naar keuze

Veris Expert

Bodemscan met Veris MSP3
 • Basiskaart Hoogte
 • Basiskaart EC 30
 • Basiskaart EC 90
 • Basiskaart pH
 • Basiskaart OS
 • Basiskaart Lutum
 • Basiskaart CEC (Alleen in Nederland mogelijk)
 • X
 • X
 • Grondmonsters (steken + analyse) t.b.v. kalibratie
 • Kalibratie van bodemkaarten m.b.v. grondmonsters
 • 3 advieskaarten naar keuze