Leo Noordermeer uit Oudenhoorn heeft een akkerbouwbedrijf en teelt aardappelen, suikerbieten, tarwe, luzerne en wintergerst. In 2016 is hij begonnen met precisielandbouw en heeft hij voor het eerst de bodem van één van zijn percelen laten scannen. In 2017 heeft hij op het gescande perceel variabel suikerbieten gezaaid. Hierop volgend heeft hij in 2018 nog een perceel laten scannen om ook variabel aardappelen te poten. Op basis van de resultaten hiervan heeft Leo Noordermeer besloten meer te gaan investeren in precisielandbouw.

Vantage Agrometius sprak Leo Noordermeer aan de keukentafel over de achterliggende gedachte, de werkwijze en de resultaten.

Meeropbrengst van 7% door variabel poten
Meeropbrengst van 7% door variabel poten

Wat zijn de teeltuitdagingen waar u als akkerbouwer tegenaan loopt?

Het is natuurlijk de uitdaging om de bodem zo goed mogelijk te benutten. Dit betekent dat ik constant hoogwaardige producten wil telen met een maximale opbrengst in kilogrammen. Het is altijd zoeken naar manieren om meer rendement te behalen, omdat de kosten blijven stijgen.

Waarom heeft u voor een Veris bodemscan gekozen?

In 2017 wilde ik graag variabel bieten zaaien. Om dit te kunnen realiseren was het van belang dat de bodemsamenstelling in kaart werd gebracht, wat vervolgens als basis diende voor een taakkaart. Op advies van onze Agrifirm specialist is de bodem gescand met de Veris, op zowel 0-30 centimeter als 0-90 centimeter diepte, waaruit vervolgens een lutumkaart is gemaakt. Op deze kaart zijn duidelijk de verschillen in lutumpercentages binnen het perceel te zien. Vervolgens hebben we de lutumkaart als basis gebruikt om de zaai afstanden in de bieten te variëren.

Kwamen er nog verrassende resultaten uit de Veris bodemscan?

Jazeker, je ziet allerlei oneffenheden terug in de bodemkaarten van de Veris bodemscan van voor de ruilverkaveling, zoals oude sloten en kreken. Je ziet verschillen in de bodem tevens goed terugkomen in de groei van het gewas, maar ook in de uiteindelijke opbrengsten.

Welke maatregelen heeft u genomen op basis van de bodemscan?

Op basis van de bodemscan zijn wij in 2017 gestart met het variabel bieten zaaien. In 2018 hebben we vervolgstappen ondernomen en op basis van de Veris bodemscan in de suikerbieten variabel bodemherbiciden gespoten. Ook hebben we variabel aardappelen gepoot.

Het variabel poten van aardappelen hebben we gebaseerd op de lutumkaart. Naar aanleiding van de lutumkaart is besloten om op de lichtere grond ruimer te poten (37 cm afstand) dan op de zwaardere grond  (29 cm afstand). Het plan hierachter is dat de input aan pootgoed efficiënter verdeeld wordt binnen het perceel. Door nauwer te poten in de delen met zwaardere grond worden er meer knollen geproduceerd, dus meer kilogram. In de zwaardere grond is er vaak meer vocht en mineralen beschikbaar, waardoor de productie toe kan nemen. Om deze reden wordt er in de lichtere grond ruimer gepoot.

De opbrengsten van het variabel poten willen we uiteindelijk vergelijken met het standaard poten. Om de verschillen in kaart te brengen hebben we een referentiestrook in de taakkaart gemaakt, wat we de “nul-strook” noemen. Vervolgens zijn er proefrooiingen uitgevoerd op deze “nul-strook” om de opbrengsten te vergelijken en te bepalen of het variabel poten meerwaarde biedt ten opzichte van het standaard poten.

Bent u tevreden over de resultaten die u naar aanleiding van de bodemscan heeft behaald? Heeft u de intentie om vaker een bodemscan te laten uitvoeren?

Ik ben zeer tevreden over de resultaten. De resultaten vallen hoger uit dan ik vooraf verwacht had. Bij het meten van de uiteindelijke opbrengst is de opbrengstkaart over de lutumkaart gelegd. Hierop is duidelijk te zien dat de opbrengst sterk samenhangt met het vochtgehalte in de bodem. Het variabel poten had het gewenste resultaat opgeleverd; een meeropbrengst van maar liefst 7% per hectare. Voor komend jaar wil ik overal variabel gaan poten.

Waarom heeft u voor Vantage Agrometius gekozen als partner in precisielandbouw?

Ik vind het fijn om alle expertise bij één partij te hebben. Zo heb ik bijvoorbeeld ook alle GPS-systemen via Vantage Agrometius. Ook de service is goed. Ik ben goed geholpen in het gehele proces. Taakkaarten en machines werden goed gecontroleerd en getest, net zolang totdat alles goed werkte en klopte.

Welke invulling heeft precisielandbouw in de toekomst voor uw bedrijf? Is dit een strategie om door te zetten?

Jazeker. Ik wil graag al mijn hectares laten scannen. Bovendien is naast variabel poten ook variabel spuiten iets wat ik in de toekomst wil gaan doorzetten in meerdere teelten, zoals tarwe. Daarnaast ga ik ook door met variabel bieten zaaien en variabel bodemherbiciden spuiten in de bieten. Het voordeel van precisielandbouw heeft zich voor mij bewezen.