Het wordt voor de teler een steeds grotere uitdaging om het gewas gezond te houden. Er zijn namelijk steeds minder middelen beschikbaar om de bodem en het gewas te regulieren, zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast worden de wetgeving en normen strenger en het klimaat en de seizoenen extremer. Een bodem die weerbaar is, wordt daarom een steeds belangrijker aspect voor de teler. Als de bodem in optimale toestand is, kunnen de gewassen namelijk met minder stress groeien, waardoor deze beter groeien en minder vatbaar zijn voor ziektes. Maar hoe doe je dit?

Bodemsamenstelling

De bodemparameters die erg belangrijk zijn, zijn de zuurtegraad(pH) en het organische stof gehalte. Dit zijn de twee sleutelparameters voor de vruchtbaarheid van de bodem, zowel op chemisch vlak (nutriëntopname en -beschikbaarheid), fysisch vlak (bodemstructuur en vochtbeschikbaarheid) als biologisch vlak (bodemleven). Dus het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid zal het gewas flink minder stress bezorgen, waardoor deze minder vatbaar is voor ziektes en beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

De bodem is dus de basis. Daarom is het van groot belang dat deze goed onderhouden wordt. En een goed bodembehoud begint met weten wat er in de bodem zit. Veel telers doen dit door een grondmonster te steken. Het nadeel hiervan is echter dat dit een mengmonster is en dat het slechts een gemiddelde geeft van het hele perceel. Wat meer wenselijk is, is om de bodem op de vierkante meter nauwkeurig in kaart te brengen. Dat krijgt het gewas op alle plaatsen precíes wat het nodig heeft. Dit kan met een Veris Bodemscan. Deze scan brengt naast het gemiddelde ook de variatie van de belangrijkste bodemparameters in beeld. De bodemparameters die in kaart worden gebracht zijn de structuur van de bodem (EC), het organische stof gehalte, de hoogte en de pH waarde. Daarnaast worden ook minimaal 4 plaats specifieke bodemmonsters genomen op de meest extreme punten van het perceel.

De Veris Bodemscan
Op het perceel waar een Veris Bodemscan is uitgevoerd die hierboven is weergegeven, is ook een mengmonster uitgevoerd. Uit het mengmonster kwam een gemiddelde pH van 5,3 voor het perceel. Dit is in veel gevallen een te lage pH, dus zou hier bekalkt moeten worden. Binnen het perceel dat hierboven is weergegeven zie je echter dat er heel veel variatie is. Dit zou betekenen dat als deze gestrooid zou worden op basis van een pH van 5,3, veel plekken teveel kalk zouden krijgen en andere plekken juist te weinig. Door het in kaart brengen van de pH kan er dus naar de precieze behoefte van de bodem worden gestrooid.

Precisielandbouw
Precisielandbouw is echter geen eenmalige actie maar een jaarrond traject, bestaande uit verschillende stappen. Het aanpakken van probleemzones op het gebied van vocht, pH en organische stof is een eerste cruciale stap, maar daarnaast is het verstandig om ook verder in te spelen op de  variatie in textuur en potentie van de bodem. Op die manier wordt de input in elke zone geoptimaliseerd en zodoende de opbrengst van het perceel vergroot.

Er zijn verschillende toepassingen die op langere termijn inzetbaar zijn. Hieronder lichten we de belangrijkste uit.

Variabel Kali/Magnesium strooien

Kali is een belangrijk element in veel teelten (aardappelen, bieten, uien, wortelen, mais, …). Het bepaalt naast de hoeveelheid opbrengst ook de kwaliteit van het product. De juiste hoeveelheid Kalium is erg belangrijk voor het transport van vocht in de plant. Te weinig Kali geeft problemen met de kwaliteit en te veel Kali is zonde van het geld. De juiste hoeveelheid aan meststoffen is bovendien erg belangrijk omdat dit weer invloed heeft op de opname van andere nutriënten.

De Kalitoestand van de bodem hangt van een aantal parameters af, namelijk de textuur van de bodem, het organische stof gehalte en de voorgeschiedenis van het perceel (oude percelen, bouwplan). Hierdoor kunnen er zones worden gecreëerd waarbinnen de hoeveelheid Kali gevarieerd kan worden.

Variabel zaaien en poten
De afgelopen jaren is er binnen de agrarische sector veel ervaring opgedaan met variabel zaaien en poten. Vooral variabel aardappels poten vinden veel telers erg interessant. Uit de proeven die door Vantage Agrometius zijn uitgevoerd kwam naar voren dat een variabele toepassing gemiddeld 6-7% meeropbrengst opleverde. Ook werd de maatsortering binnen een perceel veel egaler. Voor sommige teeltdoelen is een egale sortering namelijk erg belangrijk.

Variabel bodemherbiciden spuiten
Onkruid wordt een steeds groter probleem. Vanwege wet- en regelgeving vallen steeds meer gewasbeschermingsmiddelen weg, dus wordt het steeds lastiger om het onkruid te beheersen. Ook zijn er problemen met de productie van gewasbeschermingsmiddelen en is er in sommige gevallen niet genoeg product voorradig.

Doordat in een eerste stap de te lage pH zones worden weggewerkt, geeft de toegepaste bodemherbicide direct al een verhoogd rendement. Een verdere oplossing voor het probleem is het variabel toepassen van bodemherbiciden. Hierdoor wordt gemiddeld 10-15% minder middel gebruikt waardoor zo efficiënt mogelijk om gegaan wordt met de hoeveelheid middel. Dus een juiste hoeveelheid op de juiste plek. Niet teveel en niet te weinig. Bovendien resulteert dit ook in minder gewasschade binnen de lichte zones (organische stof en/of textuur) van het perceel. In gevoelige teelten zoals uien en bieten levert dit direct meer opbrengst op.

Kortom: Uitdagingen voor de teler, Veris als oplossing!

Bent u ook geïnteresseerd in het uitvoeren van een Veris Bodemscan en (de eerste) stappen te zetten met precisielandbouw? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten of stuur een e-mail naar info@vantage-agrometius.nl.